ตะลุยโจทย์แยกตัวประกอบพหุนาม 2 วงเล็บ

ให้แยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้เป็น 2 วงเล็บ

1. $x^2+3x+2$

 
 
 
 

2. $x^2+5x+4$

 
 
 
 

3. $x^2+7x+12$

 
 
 
 

4. $x^2+7x+10$

 
 
 
 

5. $x^2+2x+1$

 
 
 
 

6. $x^2+6x+8$

 
 
 
 

7. $x^2+9x+20$

 
 
 
 

8. $x^2+9x+14$

 
 
 
 

9. $x^2+11x+10$

 
 
 
 

10. $x^2+8x+15$

 
 
 
 

Question 1 of 10